top of page
요한복음 / John  20   
   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21      >>  마태  마가  누가  요한

▶요2001. 그 주(週)의 첫째날에, 날이 아직 어두운데, 막달라 여인 마리아가 무덤에로 일찍 오느니라. 그리고 돌이 무덤으로부터 치워진 것을 보느니라.

The first day of the week cometh Mary Magdalene early, when it was yet dark, unto the sepulchre, and seeth the stone taken away from the sepulchre.

(n)한데, 그 주(週)의 첫째날에, 날이 여전히 어두운 동안에, 막달라 여인 마리아가 무덤에로 일찍 오니라. 그리고 돌이 무덤으로부터 이미 치워진 것을 보니라.

(v)그 주(週)의 첫째날에, 날이 여전히 어두운 동안에, 막달라 여인 마리아가 일찍이 무덤에로 가니라.  그리고 돌이 입구로부터 치워져 있었던 것을 보니라.

(p)한데, 그 주(週)의 첫째날에, 날이 여전히 어두운 동안에, 막달라 여인 마리아가 무덤에로 일찍 오니라. 그리고 돌이 무덤으로부터 치워져(무덤의 입구를 가로지르는 홈에서 들리워져) 있었던 것을 보니라. 

(한) 안식 후 첫날 이른 아침 아직 어두울 때에 막달라 마리아가 무덤에 와서 돌이 무덤에서 옮겨 간 것을 보고

요2002. 그때에 그녀가 달려가서, 시몬 베드로에게, 예수께서 사랑하신 다른 제자에게 오느니라. 그리고 그들에게 말하느니라, 그들이 무덤에서 주(主)님을 치웠나이다, 그리고 그들이 그분을 어디에 놓았는지 우리가 알지 못하나이다.  

Then she runneth, and cometh to Simon Peter, and to the other disciple, whom Jesus loved, and saith unto them, They have taken away the LORD out of the sepulchre, and we know not where they have laid him.

(n)그래서 그녀가 달려가서, 시몬 베드로에게, 예수께서 사랑하신 다른 제자에게 오니라. 그리고 그들에게 말하니라. 그들이 무덤에서 주(主)님을 치웠나이다, 그리고 그들이 그분을 어디에 놓았는지 우리가 알지 못하나이다.  

(v)그래서 그녀가 시몬 베드로와 예수께서 사랑하신 자인 다른 제자에게 달려 와서, 말하니라, 그들이 무덤에서 주(主)님을 치웠나이다, 그리고 그들이 그분을 어디에 두었는지 우리가 알지 못하나이다!  

(p)그래서 그녀가 달려가, 시몬 베드로와 예수께서 다정하게 사랑하신 다른 제자에게 가니라. 그리고 그들에게 말하니라. 그들이 무덤에서 주(主)님을 치웠나이다, 그리고 그들이 그분을 어디에 놓았는지 우리가 알지 못하나이다.  

(한) 시몬 베드로와 예수의 사랑하시던 그 다른 제자에게 달려가서 말하되 사람이 주를 무덤에서 가져다가 어디 두었는지 우리가 알지 못하겠다 하니

▶요2003. 그러므로 베드로와 그 다른 제자가 나아가서, 무덤에로 오니라,

Peter therefore went forth, and that other disciple, and came to the sepulchre.

(n)그래서 베드로와 그 다른 제자가 나아가서, 그들이 무덤에로 가고 있었느니라. 

(v)그래서 베드로와 그 다른 제자가 무덤을 향해 출발하니라. 

(p)이를 듣고서, 베드로와 그 다른 제자가 나아가서, 그들이 무덤을 향해 가니라. 

(한) 베드로와 그 다른 제자가 나가서 무덤으로 갈새

 

요2004. 그래서 그들 둘이 함께 달리니라, 그리고 그 다른 제자가 베드로를 앞질러 달려서, 무덤에 먼저 오니라.

So they ran both together: and the other disciple did outrun Peter, and came first to the sepulchre.

(n)그들 둘이 함께 달리고 있었느니라. 그리고 그 다른 제자가 베드로보다 앞서 더 빨리 달려, 무덤에 먼저 오니라.

(v)둘이 달리고 있었느니라, 그러나 그 다른 제자가 베드로를 앞질러 달려, 무덤에 먼저 이르니라.  

(p)그리고 그들이 함께 달려가니라, 그러나 그 다른 제자가 베드로를 앞질러 달려, 무덤에 먼저 이르니라.  

(한) 둘이 같이 달음질하더니 그 다른 제자가 베드로보다 더 빨리 달아나서 먼저 무덤에 이르러

 

요2005. 그리고 그가 아래로 웅크려 안을 바라보고, 아마포(亞麻布) 천들(오도니온:베로 된 붕대,베옷)이 놓여있는 것을 보니라. 그러나 그가 안으로 들어가지 않았느니라. 

And he stooping down, and looking in, saw the linen clothes lying; yet went he not in.

(n)그리고 웅크려 안을 바라보고, 그가 아마포(亞麻布) 두른 것들이 거기에 놓여있는 것을 보니라. 그러나 그가 안으로 들어가지 않았느니라. 

(v) 그가 굽혀서, 아마포(亞麻布) 띠들이 거기에 놓여있는 것을 들여다 보니라. 그러나 안으로 들어가지 않았느니라. 

(p)그리고 아래로 웅크려서, 그가 아마포(亞麻布) 천들이 거기에 놓여있는 것을 보니라. 그러나 그가 들어가지 않았느니라. 

(한) 구푸려 세마포 놓인 것을 보았으나 들어가지는 아니하였더니

▶요2006. 그때에 시몬 베드로가 그를 따라서 오느니라, 그리고 무덤 안으로 들어가니라, 그리고 아마포(亞麻布) 천들(오도니온)이 놓여있는 것과①, 그리고 아마포(亞麻布) 천들과 함께 놓여있지 않고, 함께 말려져 홀로 

한 곳에 있는, 그분의 머리 주위에 있던 수건(쑤다리온:손수건,수건)을② 보느니라. 

Then cometh Simon Peter following him, and went into the sepulchre, and seeth the linen clothes lie,

(n)그리고 그를 따라오면서, 시몬 베드로 역시 그렇게 오니라. 그리고 무덤으로 들어가니라, 그리고 그가 아마포(亞麻布) 두른 것들이 거기에 놓여있는 것과①, 그리고 아마포(亞麻布) 두른 천들과 함께 놓여있지 않고, 말려 있는 채로 홀로 한 곳에 있는, 그분의 머리에 있었던 얼굴 천을② 보니라. 

(v)그때에 그의 뒤에 쳐져있던 시몬 베드로가 이르러서, 무덤 안으로 들어가니라, 그가 예수의 머리 둘레에 있었던 매장 천뿐만 아니라, 아마포(亞麻布) 띠들이 거기에 놓여있는 것을 보니라. 

(p)그때에 그를 따라온 시몬 베드로가 올라오니라, 그리고 무덤 안으로 들어가서, 아마포(亞麻布) 천들이 거기에 놓여있는 것을 보니라. 

(한) 시몬 베드로도 따라와서 무덤에 들어가 보니 세마포가 놓였고

 

요2007. 그리고 아마포(亞麻布) 천들과 함께 놓여있지 않고, 함께 말려져 홀로 한 곳에 있는, 그분의 머리 주위에 있던 수건 (쑤다리온:손수건,수건)을

And the napkin, that was about his head, not lying with the linen clothes, 

but wrapped together in a place by itself.

(n)그리고 아마포(亞麻布) 두른 천들과 함께 놓여있지 않고, 말려 있는 채로 홀로 한 곳에 있는, 그분의 머리에 있었던 얼굴 천을 

(v)예수의 머리 둘레에 있었던 매장 천뿐만 아니라, 

그 천이 아마포(亞麻布)로부터 떨어져서, 홀로 접혀져 있었느니라. 

(p)그러나 예수의 머리 둘레에 있었던 매장 수건(머리 덮개)은 다른 아마포(亞麻布) 천들과 함께 놓여있지 않았고, 대신에 홀로 한 곳에 (여전히) 말린 채로(둥글게 둥글게 감긴 채로) 있었느니라. 

(한) 또 머리를 쌌던 수건은 세마포와 함께 놓이지 않고 딴 곳에 개켜 있더라

 

요2008. 다음에 무덤에 먼저 왔던 그 다른 제자 역시 안으로 들어가서, 그가 보고서, 그리고 믿으니라. 

Then went in also that other disciple, which came first to the sepulchre, and he saw, and believed.

(n)그래서 무덤에 먼저 왔던 그 다른 제자 역시 다음에 들어가서, 그가 보고서, 그리고 믿으니라. 

(v)마침내 무덤에 먼저 이르렀던 그 다른 제자 역시 안으로 들어가니라. 그가 보고, 그리고 믿으니라. 

(p) 다음에 무덤에 먼저 이르렀던 그 다른 제자 역시 안으로 들어가니라, 그리고 그가 보고, 납득 당하여, 믿으니라. 

(한) 그 때에야 무덤에 먼저 왔던 그 다른 제자도 들어가 보고 믿더라

 

요2009. 이는 아직까지는 그들이 성구(聖句)를 알지 못하였음이라 곧, 그가 반드시 죽은 자들로부터 다시 일어나느니라.

For as yet they knew not the scripture, that he must rise again from the dead.

(n)이는 아직까지는 그들이 성구(聖句)를 깨닫지 못하였음이라 곧, 그가 반드시 죽은 자들로부터 다시 일어나느니라, 

(v)(예수께서 반드시 죽은 자들로부터 일어난다는 성구(聖句)로부터 그들이 여전히 깨닫지 못하였느니라)

(p)이는 아직까지는, 그분께서 반드시 죽은 자들로부터 다시 일어난다는 성구(聖句)의 언급(진술)을 그들이 알지(깨닫지) 못하였음이라. 

(한) (저희는 성경에 그가 죽은 자 가운데서 다시 살아나야 하리라 하신 말씀을 아직 알지 못하더라)

>요2009 노트 : Cross check 시1610

▶요2010. 그후에 제자들이 다시 그들 자신의 집으로 떠나가니라. 

Then the disciples went away again unto their own home.

(n)그래서 제자들이 다시 그들 자신의 집들로 떠나가니라. 

(v)그후에 제자들이 그들의 집들로 도로 가니라. 

(p)그후에 제자들이 다시 그들의 집들(임시 거처들)로 도로 가니라. 

(한) 이에 두 제자가 자기 집으로 돌아가니라

 

요2011. 그러나 마리아는 무덤 밖에서 울며 서있었느니라. 그리고 그녀가 울면서, 그녀가 아래로 웅크려 무덤 안을 바라보니라. 

But Mary stood without at the sepulchre weeping: and as she wept, she stooped down, and looked into the sepulchre,

(n) 그러나 마리아는 무덤 밖에서 울며 서있었느니라. 그리고 그렇게 그녀가 울면서, 그녀가 웅크려 무덤 안을 바라보니라. 

(v)그러나 마리아는 무덤 밖에서 울며 서있었느니라. 그녀가 울면서, 그녀가 웅크려, 무덤 안을 바라보니라.

(p)그러나 마리아는 무덤 밖에서 훌쩍이며 서서 남아있었느니라. 그녀가 울면서, 그녀가 아래로 굽혀, 무덤 안을 바라보니라. 

(한) 마리아는 무덤 밖에 서서 울고 있더니 울면서 구푸려 무덤 속을 들여다보니

요2012. 그리고 흰 옷 입은 두 천사가, 하나는 예수의 시신이 누웠던 머리 쪽에, 다른 하나는 발치쪽에 앉아 있는 것을 보느니라. 

And seeth two angels in white sitting, the one at the head, and the other at the feet, where the body of Jesus had lain.

(n)그리고 흰 옷 입은 두 천사가, 하나는 예수의 시신이 누워 있었던 머리 쪽에, 또 하나는 발치쪽에 앉아 있는 것을 그녀가 보니라.

(v)그리고 흰 옷 입은 두 천사가, 예수의 시신이 있었던 곳에서 하나는 머리 쪽에, 다른 하나는 발치쪽에 좌정해 있는 것을 보니라.  

(p)그리고 흰 옷 입은 두 천사가, 예수의 시신이 누웠던 곳에서 하나는 머리 쪽에, 또 하나는 발치쪽에 거기 앉아 있는 것을 그녀가 보니라.

(한) 흰 옷 입은 두 천사가 예수의 시체 뉘었던 곳에 하나는 머리 편에, 하나는 발 편에 앉았더라

 

▶요2013. 그리고 그들이 그녀에게 말하느니라, 부인이여, 어찌하여 당신이 우느냐? 그녀가 그들에게 말하느니라, 그들이 내 주님을 치웠기 때문이니이다, 그리고 어디에 그들이 그분을 놓았는지 내가 모르나이다. 

And they say unto her, Woman, why weepest thou? She saith unto them,

Because they have taken away my LORD, and I know not where they have laid him.

(n)그리고 그들이 그녀에게 말하니라, 부인이여, 어찌하여 당신이 울고 있느냐? 그녀가 그들에게 말하니라, 그들이 내 주님을 치웠기 때문이니이다, 그리고 어디에 그들이 그분을 놓았는지 내가 알지 못하나아다, 

(v)그들이 그녀에게 물으니라, 부인이여, 어찌하여 당신이 울고 있느냐? 그녀가 말하니라, 그들이 내 주님을 치웠나이다, 그리고 어디에 그들이 그분을 놓았는지 내가 모르나이다.

(p)그리고 그들이 그녀에게 말하니라, 부인이여, 어찌하여 당신이 훌쩍거리고 있느냐? 그녀가 그들에게 말하니라, 그들이 내 주님을 치웠기 때문이니이다, 그리고 어디에 그들이 그분을 두었는지 내가 알지 못하나이다, 

(한) 천사들이 가로되 여자여 어찌하여 우느냐 가로되 사람이 내 주를 가져다가 어디 두었는지 내가 알지 못함이니이다

 

▶요2014. 그리고 그녀가 그같이 말한 후에, 그녀가 뒤로 돌아서니라, 그리고 예수께서 서계시는 것을 보니라, 그리고 그것이 예수이신 것을 알지 못하였느니라. 

And when she had thus said, she turned herself back, and saw Jesus standing, and knew not that it was Jesus.

(n) 그녀가 이를 말한 후에, 그녀가 돌아서서, 예수께서 거기에 서계시는 것을 보니라, 그리고 그것이 예수이신 것을 알지 못하였느니라. 

(v)이에 그녀가 돌아서서, 예수께서 거기에 서계시는 것을 보니라, 그러나 그것이 예수이신 것을 그녀가 인식하지 못하였느니라. 

(p)이것을 말하고는, 그녀가 돌아서서, 예수께서 거기에 서계시는 것을 보니라, 그러나 그것이 예수이신 것을 그녀가 알지(알아보지) 못하였느니라. 

(한) 이 말을 하고 뒤로 돌이켜 예수의 서신 것을 보나 예수신 줄 알지 못하더라

 

요2015. 예수께서 그녀에게 말씀하시느니라, 부인이여, 어찌하여 네가 우느냐? 네가 누구를 찾느냐?   그가 정원지기라고 추정한 그녀가 그분께 말하느니라, 나리, 만약 당신이 그분을 여기에서 옮기셨으면, 어디에 당신이 그분을 놓았는지 내게 말하소서, 그러면 내가 그분을 데려갈 것이니이다. 

Jesus saith unto her, Woman, why weepest thou? whom seekest thou? She, supposing him to be the gardener, saith unto him, Sir, if thou have borne him hence, tell me where thou hast laid him, and I will take him away.

(n)예수께서 그녀에게 말씀하시니라, 부인이여, 어찌하여 네가 울고 있느냐? 네가 누구를 찾고 있느냐?   그가 정원지기라고 추정하고, 그녀가 그분께 말하니라, 나리, 만약 당신이 그분을 옮기셨으면, 어디에 당신이 그분을 놓았는지 내게 말하소서, 그러면 내가 그분을 데려갈 것이니이다. 

(v)그분께서 말씀하시니라, 부인이여, 어찌하여 네가 울고 있느냐? 네가 찾고 있는 이가 누구냐? 그가 정원지기라고 생각하고, 그녀가 말하니라, 나리, 만약 당신이 그분을 옮기셨으면, 어디에 당신이 그분을 두었는지 내게 말하소서, 그러면 내가 그분을 얻을 것이니이다. 

(p)예수께서 그녀에게 말씀하시니라, 부인이여, 어찌하여 네가 그렇게 울고 있느냐? 네가 누구를 찾고 있느냐? 그가 정원지기라고 추정하고, 그녀가 대답하니라, 나리, 만약 당신이 그분을 여기로부터 옮기셨으면, 어디에 당신이 그분을 두었는지 내게 말하소서, 그러면 내가 그분을 데려갈 것이니이다. 

(한) 예수께서 가라사대 여자여 어찌하여 울며 누구를 찾느냐 하시니 마리아는 그가 동산지기인 줄로 알고 가로되 주여 당신이 옮겨 갔거든 어디 두었는지 내게 이르소서 그리하면 내가 가져가리이다

▶요2016. 예수께서 그녀에게 말씀하시느니라, "마리아야", 이에 그녀가 돌아서니라, 그리고 그분께 말하느니라, "랍보니(랍보니:랍비와 상응함,나의 주,랍오니)여". 이는 "선생님[디다스칼로스:디다스코(가르치다)에서 

유래,교사,박사,선생,주인]이여"라고 말하는 것이라. 

Jesus saith unto her, Mary. She turned herself, and saith unto him, Rabboni; which is to say, Master.

(n)예수께서 그녀에게 말씀하시니라, "마리아야!", 그녀가 돌아서서, 그분께 히브리 말로 말하니라. "랍보니여!". (이는 선생을 뜻하느니라)

(v)예수께서 그녀에게 말씀하시니라, "마리아야", 그녀가 그분을 향해 돌아서서, 아람어로 소리치니라. "랍보니여!". (이는 선생을 뜻하느니라)

(p)예수께서 그녀에게 말씀하시니라, "마리아야!", 돌아서서, 그녀가 그분께 히브리 말로 말하니라. "랍보니여!". 이는 선생이나 주인을 뜻하느니라

(한) 예수께서 마리아야 하시거늘 마리아가 돌이켜 히브리 말로 랍오니여 하니 (이는 선생님이라)

▶요2017. 예수께서 그녀에게 말씀하시느니라, 나를 만지지 말라, 이는 내가 아직 내 아버지께로 올라가지 않았음이라. 대신에 내 형제들에게 가서, 그들에게 말하라 곧, 내가 내 아버지이자 너희 아버지께로, 또 내 하나님이자 너희 하나님께로 올라가느니라. 

Jesus saith unto her, Touch me not; for I am not yet ascended to my Father: but go to my brethren, and say unto them, I ascend unto my Father, and your Father; and to my God, and your God.

(n)예수께서 그녀에게 말씀하시니라. 내게 달라붙기를 멈추라. 이는 내가 아직 아버지께로 올라가지 않았음이라, 대신에 내 형제들에게 가서, 그들에게 말하라 곧, 내가 내 아버지이자 너희 아버지께로, 또 내 하나님이자 

너희 하나님께로 올라가느니라. 

(v)예수께서 말씀하시니라. 나를 붙잡지 말라, 이는 내가 아직 아버지께로 돌아가지 않았음이라. 대신에 내 형제들에게 가서, 그들에게 말하라 곧, 내가 내 아버지이자 너희 아버지께로 내 하나님이자 너희 하나님께로 돌아갈 것이니라. 

(p)예수께서 그녀에게 말씀하시니라. 내게 달라붙지 말라(나를 붙잡지 말라), 이는 내가 아직 아버지께로 올라가지 않았음이라. 대신에 내 형제들에게 가서, 그들에게 말하라 곧, 내가 내 아버지이자 너희 아버지께로, 또 내 하나님이자 너희 하나님께로 올라갈 것이니라, 

(한) 예수께서 이르시되 나를 만지지 말라 내가 아직 아버지께로 올라가지 못하였노라 너는 내 형제들에게 가서 이르되 내가 내 아버지 곧 너희 아버지, 내 하나님 곧 너희 하나님께로 올라간다 하라 하신대

▶요2018. 막달라 여인 마리아가 와서, 제자들에게 그녀가 주님을 보았다고 또 그분께서 그녀에게 이들의 것들을 말씀하셨다고 말하니라. 

Mary Magdalene came and told the disciples that she had seen the LORD, and that he had spoken these things unto her.

(n)제자들에게 "내가 주님을 보았나이다" 라고, 그리고 그분께서 그녀에게 이들의 것들을 말씀하셨다고 고지하면서, 막달라 여인 마리아가 오니라, 

(v)막달라 여인 마리아가 "내가 주님을 보았나이다!"라는 소식을 가지고 제자들에게 가니라, 그리고 그분께서 그녀에게 이들의 것들을 말씀하셨다고 그녀가 그들에게 말하니라. 

(p)제자들에게 그녀가 주님을 보았다는 소식(말)과, 그분께서 그녀에게 이들의 것들을 말씀하셨다는 소식(말)을 가져오면서, 막달라 여인 마리아가 오니라, 

(한) 막달라 마리아가 가서 제자들에게 내가 주를 보았다 하고 또 주께서 자기에게 이렇게 말씀하셨다 이르니라

▶요2019. 그후 그 주(週)의 첫째날인 당일 저녁에, 유대인들의 무서움 때문에 제자들이 모여있던 곳에서 문들이 닫혀있던 때에, 예수께서 오셔서, 중앙에 서시니라, 그리고 그들에게 말씀하시느니라. 너희에게 평강이 있을지어다.

Then the same day at evening, being the first day of the week, when the doors were shut where the disciples were assembled for fear of the Jews, came Jesus and stood in the midst, and saith unto them, Peace be unto you.

(n)그래서 그 주(週)의 첫째날에, 때가 그날 저녁이었을 때에, 그리고 유대인들의 무서움 때문에, 제자들이 있었던 곳에 문들이 닫혀있던 때에, 예수께서 오셔서, 그들 중앙에 서시어, 그들에게 말씀하시니라. 너희에게 평강이 있을지어다.

(v)그 주(週)의 그 첫째날의 저녁에, 유대인들의 무서움 때문에 문들이 잠겨져있는 가운데에, 제자들이 함께 있었을 때에, 예수께서 오셔서, 그들 사이에 서시어, 말씀하시니라. 너희에게 평강이 있을지어다!

(p)그후 그 주(週)의 당일 첫째날에, 때가 저녁이었을 때에, 비록 유대인들의 무서움 때문에 제자들이 닫혀진 문들 뒤에서 있었을지라도, 예수께서 오셔서, 그들 사이에 서시어, 말씀하시니라. 너희에게 평강이 있을지어다!

(한) 이 날 곧 안식 후 첫날 저녁 때에 제자들이 유대인들을 두려워하여 모인 곳에 문들을 닫았더니 예수께서 오사 가운데 서서 가라사대 너희에게 평강이 있을지어다

요2020. 그리고 그분께서 그렇게 말씀하신 후에, 그분께서 그들에게 그분의 손들과 그분의 옆구리를 보여주시니라,  그들이 주님을 보았을 때에, 그때에 제자들이 기뻐하니라.

And when he had so said, he shewed unto them his hands and his side. 

Then were the disciples glad, when they saw the LORD.

(n)그리고 그분께서 이것을 말씀하신 후에, 그분께서 그들에게 그분의 손들과 그분의 옆구리를 보여주시니라,  그들이 주님을 보았을 때에, 그때에 제자들이 기뻐하니라.

(v)그분께서 이것을 말씀하신 후에, 그분께서 그들에게 그분의 손들과 옆구리를 보여 주시니라, 그들이 주님을 보았을 때에, 제자들이 몹시 기뻐하니라. 

(p)그렇게 말씀하시고, 그분께서 그들에게 그분의 손들과 그분의 옆구리를 보여 주시니라, 그리고 제자들이 주님을 보았을 때에, 그들이 기쁨(기쁨, 환희, 황홀경, 큰 기쁨)으로 채워지니라.

(한) 이 말씀을 하시고 손과 옆구리를 보이시니 제자들이 주를 보고 기뻐하더라

▶요2021. 다음에 예수께서 그들에게 다시 말씀하시니라, 너희에게 평강이 있을지어다, 내 아버지께서 나를 보내셨던 것과 같이, 바로 그와 같이 내가 너희를 보내느니라. 

Then said Jesus to them again, Peace be unto you: as my Father hath sent me, even so send I you.

(n)그리고 예수께서 그들에게 다시 말씀하시니라, 너희에게 평강이 있을지어다, 아버지께서 나를 보내셨던 것과 같이, 내가 너희를 또한 보내느니라. 

(v)다시 예수께서 말씀하시니라, 너희에게 평강이 있을지어다! 아버지께서 나를 보내셨던 것과 같이, 내가 너희를 보내고 있느니라, 

(p)다음에 예수께서 그들에게 다시 말씀하시니라, 너희에게 평강이 있을지어다! 아버지께서 나를 보내셨던 것과 똑같이, 그렇게 내가 너희를 보내고 있느니라, 

(한) 예수께서 또 가라사대 너희에게 평강이 있을지어다 아버지께서 나를 보내신 것같이 나도 너희를 보내노라

 

요2022. 그리고 그분께서 이것을 말씀하신 후에, 그분께서 그들 위에 숨을 내쉬시니라(엠퓌싸오:불다,숨을 내쉬다), 그리고 그들에게 말씀하시느니라, 너희는 성령을 받으라.

And when he had said this, he breathed on them, and saith unto them, Receive ye the Holy Ghost:

(n)그리고 그분께서 이것을 말씀하신 후에, 그분께서 그들 위에 숨을 내쉬시고, 그들에게 말씀하시니라, 성령을 받으라.

(v)그리고 그와 함께, 그분께서 그들 위에 숨을 내쉬시고, 말씀하시니라, 성령을 받으라.

(p)그리고 이것을 말씀하신 후에, 그분께서 그들 위에 숨을 내쉬시고, 그들에게 말씀하시니라, 성령을 받으라!

(한) 이 말씀을 하시고 저희를 향하사 숨을 내쉬며 가라사대 성령을 받으라

>요2022 노트: Cross check : 창0207

 

요2023. 너희가 누구든지의 죄들을 면제(탕감)하면(아피에미:보내다,용서하다,면제하다,버리다,곁에 두다,떠나다,가게 하다,홀로 두다,따로 내놓다,포기하다), 그것들이 그들에게 면제(탕감)되었느니라. 그리고 누구든지의 죄들을 너희가 보류하면(카라테오: 힘을 쓰다,붙잡다,지니다,단단히 붙들다,간직하다,손을 놓다,획득하다,취하다), 그것들이 보류되었느니라, 

Whose soever sins ye remit, they are remitted unto them; and whose soever sins ye retain, they are retained.

(n)만약 너희가 어떤 이의 죄들을 용서하면, 그들의 죄들이 그들에게서 용서되었느니라. 만약 너희가 어떤 이의 죄들을 보류하면, 그것들이 보류되었느니라, 

(v)만약 너희가 누군가에게 그의 죄들을 용서하면, 그것들이 용서되었느니라, 만약 너희가 그것들을 용서하지 않으면, 그것들이 용서되지 않았느니라,  

(p)(이제 성령을 받았으며, 또 그분에 의해 인도받고 지시받고 있는 한), 만약 너희가 누군가의 죄들을 용서하면, 그것들이 용서되었느니라, 만약 너희가 누군가의 죄들을 보류하면, 그것들이 보류되었느니라, 

(한) 너희가 뉘 죄든지 사하면 사하여질 것이요 뉘 죄든지 그대로 두면 그대로 있으리라 하시니라

▶요2024. 그러나 열 둘 중의 하나로 디두모(디뒤모스:둘,쌍둥이,기독교인 디두모)라 불리우는 도마(도마스:쌍둥이 도마,기독교인)는, 예수께서 오셨을 때에 그들과 함께 있지 않았느니라. 

But Thomas, one of the twelve, called Didymus, was not with them when Jesus came.

(n)그러나 열 둘 중의 하나로 디두모라 불리우는 도마는, 예수께서 오셨을 때에 그들과 함께 있지 않았느니라. 

(v)한데, 열 둘 중의 하나인 디두모라 불리우는 도마는, 예수께서 오셨을 때에 제자들과 함께 있지 않았느니라. 

(p)그러나 열 둘 중의 하나로 쌍둥이라 불리우는 도마는, 예수께서 오셨을 때에 그들과 함께 있지 않았느니라. 

(한) 열두 제자 중에 하나인 디두모라 하는 도마는 예수 오셨을 때에 함께 있지 아니한지라

 

요2025. 그러므로, 다른 제자들이 그에게 말하니라, "우리가 주님을 보았느니라" 그러나 그가 그들에게 말하니라, "내가 그분의 손들에서 못들의 흔적을 보고 또 그 못들의 자국 속으로 내 손가락을 넣으며, 또 그분 옆구리 속으로 내 손을 밀어넣지 않으면, 내가 믿지 않을 것이니라. 

The other disciples therefore said unto him, We have seen the LORD. But he said unto them, Except I shall see in his hands the print of the nails, and put my finger into the print of the nails, and thrust my hand into his side, I will not believe.

(n)그래서, 다른 제자들이 그에게 말하고 있었느니라, "우리가 주님을 보았느니라!" 그러나 그가 그들에게 말하니라, "만일 내가 그분의 손들에서 못들의 흔적을 보고, 또 그 못들의 곳으로 내 손가락을 넣으며, 또 그분 옆구리 속으로 내 손을 넣지 않으면, 내가 믿지 않을 것이니라. 

(v)그래서, 다른 제자들이 그에게 말하니라, "우리가 주님을 보았느니라!" 그러나 그가 그들에게 말하니라, "만일 내가 그분의 손들에서 못 표시들을 보고, 또 그 못들이 있던 곳에 내 손가락을 넣으며, 또 그분 옆구리 속으로 내 손을 넣지 않으면, 내가 그것을 믿지 않을 것이니라. 

(p)그래서, 다른 제자들이 그에게 말하기를 계속하니라, "우리가 주님을 보았느니라!" 그러나 그가 그들에게 말하니라, "만일 내가 그분의 손들에서 못들에 의해 만들어진 표시들을 보고, 또 못들의 자국 속으로 내 손가락을 넣으며, 또 그분 옆구리 속으로 내 손을 넣지 않으면, 내가 그것을 결코 믿지 않을 것이니라. 

(한) 다른 제자들이 그에게 이르되 우리가 주를 보았노라 하니 도마가 가로되 내가 그 손의 못자국을 보며 내 손가락을 그 못자국에 넣으며 내 손을 그 옆구리에 넣어 보지 않고는 믿지 아니하겠노라 하니라

▶요2026. 그리고 팔일 후에 그분 제자들이 다시 집안에 있었느니라, 그리고 도마가 그들과 함께 있었느니라. 그때에 문들이 닫혀 있는데, 예수께서 오시어, 중앙에 서시고, 말씀하시니라, 너희에게 평강이 있을지어다.

And after eight days again his disciples were within, and Thomas with them: then came Jesus, the doors being shut, and stood in the midst, and said, Peace be unto you.

(n) 팔일 후에 그분 제자들이 다시 집안에 있었느니라, 그리고 도마가 그들과 함께 있었느니라. 문들이 닫혀진 가운데, 예수께서 오시어, 그들 중앙에 서시고, 말씀하시니라, 너희에게 평강이 있을지어다.

(v)일주일 후에, 그분 제자들이 다시 집안에 있었느니라, 그리고 도마가 그들과 함께 있었느니라. 비록 문들이 잠겨져 있을지라도, 예수께서 오시어, 그들 사이에 서시고, 말씀하시니라, 너희에게 평강이 있을지어다!

(p)팔일 후에 그분 제자들이 다시 집안에 있었느니라, 그리고 도마가 그들과 함께 있었느니라. 비록 그들이 닫혀진 문들 뒤에 있었을지라도, 예수께서 오시어, 그들 사이에 서시고, 말씀하시니라, 너희에게 평강이 있을지어다.!

(한) 여드레를 지나서 제자들이 다시 집 안에 있을 때에 도마도 함께 있고 문들이 닫혔는데 예수께서 오사 가운데 서서 가라사대 너희에게 평강이 있을지어다 하시고

 

요2027. 다음에 그분께서 도마에게 말씀하시느니라, 네 손가락을 여기로 내밀라, 그리고 내 손들을 바라보라, 네 손을 여기로 내밀어, 내 옆구리에 그것을 밀어 넣으라, 그리고 믿음 없이(아피스토스:믿지 않는,믿음 없이,믿지 못할,믿을 수 없는) 되지 말고, 믿게(피스토스:믿을 만한,신실한,믿는,신뢰하는,확신하는,충실한,진실한,충성) 되라.

Then saith he to Thomas, Reach hither thy finger, and behold my hands; and reach hither thy hand, and thrust it into my side: and be not faithless, but believing.

(n)다음에 그분께서 도마에게 말씀하시니라, 네 손가락으로 여기로 내밀라, 그리고 내 손들을 보라, 그리고 네 손을 여기로 내밀어, 내 옆구리 속으로 그것을 넣으라, 그리고 믿지 않게 되지 말고, 믿게 되라.

(v)다음에 그분께서 도마에게 말씀하시니라, 네 손가락을 여기로 넣으라, 내 손들을 보라, 네 손을 내밀어, 그것을 내 옆구리 속으로 넣으라, 의심하기를 멈추고, 믿으라.

(p)다음에 그분께서 도마에게 말씀하시니라, 네 손가락을 여기로 내밀어, 내 손들을 보라, 그리고 네 손을 뻗어, 그것을 내 옆구리에 넣으라, 믿음이 없이 의심하게 되지 말고, (대신에 너의 불신을 멈추고 그리고) 믿으라!

(한) 도마에게 이르시되 네 손가락을 이리 내밀어 내 손을 보고 네 손을 내밀어 내 옆구리에 넣어 보라 그리하고 믿음 없는 자가 되지 말고 믿는 자가 되라

▶요2028. 이에 도마가 대답하여, 그분께 말하니라, 내 주와 내 하나님이시여,

And Thomas answered and said unto him, My LORD and my God.

(n)도마가 대답하여, 그분께 말하니라, 내 주와 내 하나님이시여!

(v)도마가 그분께 말하니라, 내 주와 내 하나님이시여!

(p)도마가 그분께 대답하니라, 내 주와 내 하나님이시여!

(한) 도마가 대답하여 가로되 나의 주시며 나의 하나님이시니이다

 

▶요2029. 예수께서 그에게 이르시되, 도마야, 네가 나를 보았기 때문에, 네가 믿었느니라. 보지 못하였으나, 그럼에도 믿었던 자들은 복되니라(마카리오스:최고의 축복,행운의,복된,축복된,행복한)

Jesus saith unto him, Thomas, because thou hast seen me, thou hast believed: blessed are they that have not seen, and yet have believed.

(n)예수께서 그에게 말씀하시니라, 네가 나를 보았기 때문에, 네가 믿었느냐? 보지 못하였으나, 그럼에도 믿었던 자들은 복되니라. 

(v)그때에 예수께서 그에게 말씀하시니라, 네가 나를 보았기 때문에, 네가 믿었느니라. 보지 못하였으나, 그럼에도 믿었던 자들은 복되니라. 

(p)예수께서 그에게 말씀하시니라, 도마야, 네가 나를 보았기 때문에, 네가 이제 믿느냐(신뢰하고, 믿음을 갖느냐)? 나를 결코 보지 못하였으나, 그럼에도 나를 믿고, 내게 붙어 있고, 내 위에서 신뢰하고, 의지하였던 자들은 복되며, 행복하고, 시샘 받느니라.

(한) 예수께서 가라사대 너는 나를 본 고로 믿느냐 보지 못하고 믿는 자들은 복되도다 하시니라

 

▶요2030. 그리고 그분 제자들의 면전에서 이 두루마리(비블리온:두루마리,지혜,책,서적)에 기록되지 않은 많은 다른 표적[쎄메이온:(의례적이거나 초자연적인)지시,기적,표적,표시,이적]들을 예수께서 참으로 행하셨느니라. 

And many other signs truly did Jesus in the presence of his disciples, which are not written in this book:

(n)그러므로 제자들의 면전에서 이 두루마리에 기록되지 않은 많은 다른 표적들을 예수께서 또한 실행하셨느니라. 

(v)그분 제자들의 면전에서 이 두루마리에 기록되지 않은 많은 다른 기적적인 표적들을 예수께서 행하셨느니라. 

(p)제자들의 면전에서 예수께서 실행하신, 이 두루마리에 기록되지 않은 많은 다른 표적들과 기적들이 또한 있느니라. 

(한) 예수께서 제자들 앞에서 이 책에 기록되지 아니한 다른 표적도 많이 행하셨으나

요2031. 그러나 이들의 것들이 기록되었으니, 이는 예수가 하나님의 아들 그리스도이심을 너희가 믿게 하려 함이며, 그리고 믿어서, 너희가 그분의 이름을 통하여 생명을 갖게 하려 함이니라. 

But these are written, that ye might believe that Jesus is the Christ, the Son of God; and that believing ye might have life through his name.

(n)그러나 이들의 것들이 기록되었으니, 예수가 하나님의 아들 그리스도이심을 너희가 믿을 것이며, 그리고 믿어서, 너희가 그분의 이름 안에서 생명을 가질 것이니라, 

(v)그러나 이들의 것들이 기록되었으니, 예수가 하나님의 아들 그리스도이심을 너희가 믿을 것이며, 그리고 믿음에 의해서, 너희가 그분의 이름 안에서 생명을 가질 것이니라, 

(pr)그러나 이들의 것들이 기록되었으니, 예수가 하나님의 아들 그리스도(메시야, 기름부음 받은자)이심을 너희가 (깊고, 내재하는 신뢰로써) 믿을 것이며, 그리고 믿음에 의해서(믿고, 그분 안에서 신뢰하고, 그분 안에서 

의지함에 의해서), 너희가 그분의 이름 안에서 생명을 가질 것이니라, 

(한) 오직 이것을 기록함은 너희로 예수께서 하나님의 아들 그리스도이심을 믿게 하려 함이요 또 너희로 믿고 그 이름을 힘입어 생명을 얻게 하려 함이니라

​​>>요1703노트: 예수가 그리스도(메시야)이시다

1Τῇ δὲ μιᾷ τῶν σαββάτων Μαρία ἡ Μαγδαληνὴ ἔρχεται πρωῒ σκοτίας ἔτι οὔσης εἰς τὸ μνημεῖον, καὶ βλέπει τὸν λίθον ἠρμένον ἐκ τοῦ μνημείου. 2τρέχει οὖν καὶ ἔρχεται πρὸς Σίμωνα Πέτρον καὶ πρὸς τὸν ἄλλον μαθητὴν ὃν ἐφίλει ὁ Ἰησοῦς, καὶ λέγει αὐτοῖς “Ἦραν τὸν Κύριον ἐκ τοῦ μνημείου, καὶ οὐκ οἴδαμεν ποῦ ἔθηκαν αὐτόν.”

 

3Ἐξῆλθεν οὖν ὁ Πέτρος καὶ ὁ ἄλλος μαθητής, καὶ ἤρχοντο εἰς τὸ μνημεῖον. 4ἔτρεχον δὲ οἱ δύο ὁμοῦ· καὶ ὁ ἄλλος μαθητὴς προέδραμεν τάχιον τοῦ Πέτρου καὶ ἦλθεν πρῶτος εἰς τὸ μνημεῖον, 5καὶ παρακύψας βλέπει κείμενα τὰ ὀθόνια, οὐ μέντοι εἰσῆλθεν.

 

6Ἔρχεται οὖν καὶ Σίμων Πέτρος ἀκολουθῶν αὐτῷ, καὶ εἰσῆλθεν εἰς τὸ μνημεῖον· καὶ θεωρεῖ τὰ ὀθόνια κείμενα, 7καὶ τὸ σουδάριον, ὃ ἦν ἐπὶ τῆς κεφαλῆς αὐτοῦ, οὐ μετὰ τῶν ὀθονίων κείμενον ἀλλὰ χωρὶς ἐντετυλιγμένον εἰς ἕνα τόπον. 8τότε οὖν εἰσῆλθεν καὶ ὁ ἄλλος μαθητὴς ὁ ἐλθὼν πρῶτος εἰς τὸ μνημεῖον, καὶ εἶδεν καὶ ἐπίστευσεν· 9οὐδέπω γὰρ ᾔδεισαν τὴν γραφὴν, ὅτι δεῖ αὐτὸν ἐκ νεκρῶν ἀναστῆναι.

10Ἀπῆλθον οὖν πάλιν πρὸς αὑτοὺς οἱ μαθηταί. 11Μαρία δὲ εἱστήκει πρὸς τῷ μνημείῳ ἔξω κλαίουσα. ὡς οὖν ἔκλαιεν, παρέκυψεν εἰς τὸ μνημεῖον, 12καὶ θεωρεῖ δύο ἀγγέλους ἐν λευκοῖς καθεζομένους, ἕνα πρὸς τῇ κεφαλῇ καὶ ἕνα πρὸς τοῖς ποσίν, ὅπου ἔκειτο τὸ σῶμα τοῦ Ἰησοῦ.

 

13Καὶ λέγουσιν αὐτῇ ἐκεῖνοι “Γύναι, τί κλαίεις;”

Λέγει αὐτοῖς “Ὅτι Ἦραν τὸν Κύριόν μου, καὶ οὐκ οἶδα ποῦ ἔθηκαν αὐτόν.”

 

14Ταῦτα εἰποῦσα ἐστράφη εἰς τὰ ὀπίσω, καὶ θεωρεῖ τὸν Ἰησοῦν ἑστῶτα, καὶ οὐκ ᾔδει ὅτι Ἰησοῦς ἐστιν. 15λέγει αὐτῇ Ἰησοῦς “Γύναι, τί κλαίεις; τίνα ζητεῖς;”

Ἐκείνη δοκοῦσα ὅτι ὁ κηπουρός ἐστιν, λέγει αὐτῷ “Κύριε, εἰ σὺ ἐβάστασας αὐτόν, εἰπέ μοι ποῦ ἔθηκας αὐτόν, κἀγὼ αὐτὸν ἀρῶ.”

 

16Λέγει αὐτῇ Ἰησοῦς “Μαριάμ.”

Στραφεῖσα ἐκείνη λέγει αὐτῷ Ἑβραϊστί· “Ραββουνι” ὃ λέγεται “Διδάσκαλε.”

 

17Λέγει αὐτῇ Ἰησοῦς “Μή μου ἅπτου, οὔπω γὰρ ἀναβέβηκα πρὸς τὸν Πατέρα· πορεύου δὲ πρὸς τοὺς ἀδελφούς μου καὶ εἰπὲ αὐτοῖς ‘Ἀναβαίνω πρὸς τὸν Πατέρα μου καὶ Πατέρα ὑμῶν καὶ Θεόν μου καὶ Θεὸν ὑμῶν.’”

 

18Ἔρχεται Μαριὰμ ἡ Μαγδαληνὴ ἀγγέλλουσα τοῖς μαθηταῖς ὅτι “Ἑώρακα τὸν Κύριον,” καὶ ταῦτα εἶπεν αὐτῇ.

19Οὔσης οὖν ὀψίας τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ τῇ μιᾷ σαββάτων, καὶ τῶν θυρῶν κεκλεισμένων ὅπου ἦσαν οἱ μαθηταὶ διὰ τὸν φόβον τῶν Ἰουδαίων, ἦλθεν ὁ Ἰησοῦς καὶ ἔστη εἰς τὸ μέσον, καὶ λέγει αὐτοῖς “Εἰρήνη ὑμῖν.” 20καὶ τοῦτο εἰπὼν ἔδειξεν 〈καὶ〉 τὰς χεῖρας καὶ τὴν πλευρὰν αὐτοῖς.

Ἐχάρησαν οὖν οἱ μαθηταὶ ἰδόντες τὸν Κύριον.

 

21Εἶπεν οὖν αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς πάλιν “Εἰρήνη ὑμῖν· καθὼς ἀπέσταλκέν με ὁ Πατήρ, κἀγὼ πέμπω ὑμᾶς.” 22καὶ τοῦτο εἰπὼν ἐνεφύσησεν καὶ λέγει αὐτοῖς “Λάβετε Πνεῦμα Ἅγιον.23ἄν τινων ἀφῆτε τὰς ἁμαρτίας, ἀφέωνται αὐτοῖς· ἄν τινων κρατῆτε, κεκράτηνται.”

24Θωμᾶς δὲ εἷς ἐκ τῶν δώδεκα, ὁ λεγόμενος Δίδυμος, οὐκ ἦν μετ’ αὐτῶν ὅτε ἦλθεν Ἰησοῦς. 25ἔλεγον οὖν αὐτῷ οἱ ἄλλοι μαθηταί “Ἑωράκαμεν τὸν Κύριον.”

Ὁ δὲ εἶπεν αὐτοῖς “Ἐὰν μὴ ἴδω ἐν ταῖς χερσὶν αὐτοῦ τὸν τύπον τῶν ἥλων καὶ βάλω τὸν δάκτυλόν μου εἰς τὸν τύπον* τῶν ἥλων καὶ βάλω μου τὴν χεῖρα εἰς τὴν πλευρὰν αὐτοῦ, οὐ μὴ πιστεύσω.”

 

26Καὶ μεθ’ ἡμέρας ὀκτὼ πάλιν ἦσαν ἔσω οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ, καὶ Θωμᾶς μετ’ αὐτῶν. ἔρχεται ὁ Ἰησοῦς τῶν θυρῶν κεκλεισμένων, καὶ ἔστη εἰς τὸ μέσον καὶ εἶπεν “Εἰρήνη ὑμῖν.” 27εἶτα λέγει τῷ Θωμᾷ “Φέρε τὸν δάκτυλόν σου ὧδε καὶ ἴδε τὰς χεῖράς μου, καὶ φέρε τὴν χεῖρά σου καὶ βάλε εἰς τὴν πλευράν μου, καὶ μὴ γίνου ἄπιστος ἀλλὰ πιστός.”

 

28Ἀπεκρίθη Θωμᾶς καὶ εἶπεν αὐτῷ “Ὁ Κύριός μου καὶ ὁ Θεός μου.”

 

29Λέγει αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς “Ὅτι ἑώρακάς με, πεπίστευκας; μακάριοι οἱ μὴ ἰδόντες καὶ πιστεύσαντες.”

30Πολλὰ μὲν οὖν καὶ ἄλλα σημεῖα ἐποίησεν ὁ Ἰησοῦς ἐνώπιον τῶν μαθητῶν [αὐτοῦ], ἃ οὐκ ἔστιν γεγραμμένα ἐν τῷ βιβλίῳ τούτῳ· 31ταῦτα δὲ γέγραπται ἵνα πιστεύητε ὅτι Ἰησοῦς ἐστιν ὁ Χριστὸς ὁ Υἱὸς τοῦ Θεοῦ, καὶ ἵνα πιστεύοντες ζωὴν ἔχητε ἐν τῷ ὀνόματι αὐτοῦ.

bottom of page